กิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน(เชียงใหม่)

จุดประสงค์ของกิจกรรม
๑.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
๒.เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในห้องเรียน และครูที่ปรึกษา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s